پــرونــده هــای حــقــوقــی

سوالات دعـاوی حـقـوقـی

دعاوی حقوقی به طور کلی دربرگیرنده حقوق عموم افراد جامعه در بر میگیرد.

انواع دعاوی حقوقی:

دعاوی حقوقی شامل دو بخش میباشد

1- حقوق افراد

2- حقوق اموال

 

قوانین حاکم بر رسیدگی دعاوی حقوقی 

1- قانون مدنی

2- قانون ایین دادرسی مدنی

 

حقوقی

سوالات حقوقی خود را در بخش ذیل مطرح نمایید.

ارسال سوال

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rate this page