دعوای الزام به تنظیم سند در رویه قضایی

اسناد طبق قانون به دو بخش تقسیم میشوند 1- عادی 2- رسمی

سند رسمی از ویژگی های خاصی نسبت به سند عادی بر خودار است ، به طور کلی میتوان ویژگی سند رسمی را اینگونه بر شمارد:

1- نسبت به سند رسمی نمیتوان ادعای تردید و انکار نمود ، وتنها میتوان ادعای جعل داشت.

2- قابل استناد بودن مندرجات آن در برابر اشخاص ثالث و طرفین و قائم مقام آن ها

3-لازم اجرا بودن سند رسمی ( بدون نیاز به دادگاه میتوان اجراییه صادر نمود)

 

زمانی که شخص خریدار با مبایعه نامه عادی اقدام به خرید مالی منقول یا غیر منقول از جمله ملک و یا خودرو مینماید، و فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری میکند شخص خریدار باید پروسه درخواست تنظیم سند را از طریق دادگاه پیگیری کند.

 

الزام به تنظیم سند در دادگاه

 

چنانچه مال غیر منقول باشد مانند ملک دعوای در صلاحیت دادگاه محل ملک خواهد بود، و چنانچه مال موضوع دعوا منقول باشد مانند خودرو دعوا در محل زندگی خوانده طرح میگردد.

چنانچه فروشنده از تنظیم سند خودداری نماید بهتر است ابتدا اظهارنامه ایی از طرف خریدار به ایشان ارسال گردد و سپس طرح دعوا الزام به سند انجام شود

پس از طرح دادخواست الزام به تنظیم سند دادگاه با توجه به تکمیل بودن دادخواست و استعلام پلاک ثبتی دعوا، تعیین وقت رسیدگی را انجام میدهد لازم به ذکر است طرح دعوای الزام به تنظیم سند از پیچیدگی های خاص خود برخودار است و حتما با مشاوره و راهنمایی وکیل ملکی باید صورت گیرد.

 

عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند

نکته ایی که وجود دارد عدم پرداخت  قسمتی از ثمن معامله مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند نخواهد بود و شخص خریدار میتواند طرح دعوا کند.

 

 برخی موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز همزمان با طرح دعوا اصلی از دادگاه مطالبه کند.

همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

طرح دعوا الزام به تنظیم سند در مورد ملک بازداشتی زمانی قابل مطرح شدن دارد که شخص خریدار به عنوان اعتراض شخص ثالث اجرایی در دادگاه محل بازداشت اعتراض نماید و اثبات نماید که مال مورد معامله رو قبل از تاریخ بازداشت خریداری نموده است.

 

 

الزام به تنظیم سند ملک مشاعی

در مواردی که چند شخص اقدام به خرید ملک مشاعی نموده اند ، و ماباقی شرکا حاظر به همکاری نیستند، هر شخص میتنواند به نسبت سهم خود درخواست الزام به تنظیم سند کند، همچنان در مورد ملک ورثه ایی که هر یک از ورثه میتواند به نسبت سهم الارث خود الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

 

 

 

ارسال سوال

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rate this page